PSO

PSO
Przedmiotowy system oceniania
z JĘZYKA POLSKIEGO na rok szkolny 2018/2019
w Liceum Ogólnokształcącym Nr I
im. D. Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu

I. Punkty obowiązkowe
1. Diagnoza: od 20 do 40 punktów
2.Sprawdzian semestralny (roczny) w klasie I i II: 30 punktów
3. Próbna pisemna matura na PP: 35 punktów
4. Próbna pisemna matura na PR: 40 punktów
5. Próbna ustna matura: 20 punktów
6. Sprawdzian: do 20 punktów
7. Kartkówka: 5 lub 10 punktów
(trzy ostatnie tematy lub inne tematy wskazane przez nauczyciela)
8. Odpowiedź: 5 punktów lub 10 punktów (odpowiedź typu maturalnego)
9. Zadanie domowe: 5 lub 10 punktów
10. Praca na lekcji : do 10 punktów
11. Wypracowanie klasowe: 25 punktów
12. Wypracowanie domowe: 15 punktów
13. Projekt, prezentacja: do 10 punktów
14. Inne formy pisemne: do 10 punktów
15. Inne formy ustne: do 10 punktów

II. Punkty dodatkowe
1. Aktywność na lekcji: maksymalnie 10% puli punktów uzyskiwanych w semestrze
2. Dodatkowe polecenia na sprawdzianach.
2. Udział w konkursie szkolnym: do 6 punktów
3. Udział w konkursie międzyszkolnym: do 10 punktów
4. Udział w olimpiadzie przedmiotowej: do 15 punktów
5. Udział w zajęciach pozalekcyjnych i w zajęciach pozaszkolnych: do 6 punktów
6. Organizacja uroczystości szkolnych: do 5 punktów

III. Punkty ujemne
Punkty ujemne można uzyskać np. za brak podręcznika, zeszytu, materiałów dydaktycznych wymaganych przez nauczyciela, za nieuwagę na lekcji: -1 punkt na jednej lekcji.

IV. Zaliczanie zaległych prac pisemnych
1. W sytuacji, gdy uczeń był nieobecny, a nieobecność jest usprawiedliwiona ma prawo do zaliczenia zaległej pracy bez możliwości poprawy. Umawia się z nauczycielem na formę i termin zaliczenia.

V. Poprawa prac pisemnych
1. Uczeń ma prawo do poprawy dwóch prac pisanych w klasie, w danym semestrze
(dwie poprawy na PP i dwie poprawy na PR).
2. Poprawić można: wypracowanie klasowe, sprawdzian, zapowiedzianą kartkówkę.
3. Nie podlegają poprawie: niezapowiedziane kartkówki, diagnozy, sprawdziany semestralne (roczne) i próbne matury.

VI. Zasady zaliczania pierwszego semestru
Termin: koniec II semestru (ostatni tydzień maja)
Forma zgłoszenia: uczeń zgłasza nauczycielowi chęć pisania sprawdzianu, najpóźniej jeden tydzień przed terminem sprawdzianu
Warunki dodatkowe: – suma punktów uzyskanych przez ucznia w drugim semestrze powinna wynosić 45% lub więcej

Dodaj komentarz