PSO

Przedmiotowy system oceniania – podstawy przedsiębiorczości

Rok szkolny 2016/2017

Zakres podstawowy

Punkty obowiązkowe uzyskiwane za:

– kartkówki (trzy ostatnie tematy lub inne tematy wskazane przez nauczyciela): 5 lub 10 pkt,

– zadanie domowe: 5 lub 10 pkt

– sprawdzian: 20 pkt,

– pracę na lekcji: 5 pkt, 0/5 za używanie telefonu komórkowego

– projekt:  10 pkt,

Punkty dodatkowe (nieobowiązkowe) uzyskiwane za:

– aktywność na lekcji – 0 – 5 pkt.,

– udział w konkursie 0- 10 pkt,

– udział w zajęciach pozalekcyjnych 1 – 5 pkt,

– Wykład:   1 – 3 pkt.

Punkty ujemne (brak np. podręcznika, zeszytu lub innych pomocy, materiałów poleconych przez nauczyciela, nie realizowanie zadań na lekcji) -1 pkt

Zaliczanie zaległych prac pisemnych oraz poprawa prac pisemnych:

Uczeń bezpośrednio po powrocie na zajęcia umawia się z nauczycielem na napisanie kartkówki/sprawdzianu w ustalonym terminie (do 2 tyg.). Z wyjątkiem nieobecności nieusprawiedliwionej – w tym wypadku nauczyciel wpisuje 0 i uczeń nie ma możliwości poprawy.

Uczniowi przysługuje 1 poprawa sprawdzianu lub kartkówki w semestrze;

 

Sprawdzian zaliczeniowy

Termin: początek II semestru. Forma zgłoszenia: uczeń zgłasza nauczycielowi chęć pisania sprawdzianu, najpóźniej jeden tydzień przed terminem sprawdzianu.