PSO

Przedmiotowy system oceniania – podstawy przedsiębiorczości

Rok szkolny 2018/2019

Zakres podstawowy

Punkty obowiązkowe

1. Sprawdzian    20 pkt.

2. Kartkówka  5 pkt. lub 10 pkt.

3. Zadanie domowe  5 pkt. lub 10 pkt.

4. Praca na lekcji   5 pkt. oraz   0/5 za używanie telefonu komórkowego

5. Projekt   10 pkt.

Punkty dodatkowe (nieobowiązkowe) uzyskiwane za:

  1.   Praca na lekcji (aktywność)  0-5 pkt.

2.  Konkurs (olimpiada przedmiotowa)  0-10 pkt.

3.  Wykład  0-3 pkt.

4.  Inne np. udział w Dniu Przedsiębiorczości   0-5 pkt.

Punkty ujemne (brak np. podręcznika, zeszytu lub innych pomocy, materiałów poleconych przez nauczyciela, nie realizowanie zadań na lekcji) -1 pkt

Zaliczanie zaległych prac pisemnych oraz poprawa prac pisemnych:

Uczeń bezpośrednio po powrocie na zajęcia umawia się z nauczycielem na napisanie kartkówki/sprawdzianu w ustalonym terminie (do 2 tyg.). Z wyjątkiem nieobecności nieusprawiedliwionej – w tym wypadku nauczyciel wpisuje 0 i uczeń nie ma możliwości poprawy.

Uczniowi przysługuje 1 poprawa sprawdzianu lub kartkówki w semestrze;

 

Sprawdzian zaliczeniowy

Termin: początek II semestru. Forma zgłoszenia: uczeń zgłasza nauczycielowi chęć pisania sprawdzianu, najpóźniej jeden tydzień przed terminem sprawdzianu.