Aktualnoci

Administratorem danych jest Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania wniosku. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na www.lo1.wroc.pl


Aktualności
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące
nr I we Wrocławiu im. Danuty Siedzikówny "INKI" jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020
i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".


LISTY GRATULACYJNE

UWAGA MATURA CZERWIEC 2020!!!
Uwaga Absolwenci 2020,
Absolwenci z lat ubiegłych,
Absolwenci z innych szkół!!!

1.
W zakładce MATURA 2020 zamieszczono listy zdających z podziałem na:
a. przedmioty i poziomy
b. sale egzaminacyjne.

Na każdej liście wskazano godzinę wejścia do szkoły oraz oznaczenie drzwi, którymi dana grupa zdających w konkretnej  sali będzie wchodzić do szkoły w dniu danego egzaminu.

Proszę do szkoły zgłaszać się punktualnie!!!

2.
Na dziedzińcu szkoły oraz wewnątrz budynku wszystkich zdających obowiązuje: maseczka lub przyłbica zakrywająca usta i nos.;
ponadto należy zachować ok. 1,5 m dystans pomiędzy kolejnymi osobami.

3.
Absolwenci z lat ubiegłych oraz przekierowani z innych placówek zostawiają wierzchnie okrycia oraz plecaki lub torebki w szatni szkolnej.

4.
Przy wejściu do budynku szkoły a następnie przy wejściu do konkretnej sali egzaminacyjnej należy okazać dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem.

5.
Wszystkie aktualne informacje na temat egzaminu maturalnego zamieszczane są systematycznie w zakładce MATURA 2020.

Polecam zapoznanie się z prezentacją Matura - czerwiec 2020 Prawa i obowiązki maturzystów; istotne informacje organizacyjne.

6.
Na poszczególne egzaminy należy przynieść tylko dozwolone pomoce i przybory zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE, w tym min. przybory do pisania (z czarnym tuszem) oraz prosty kalkulator.
Słowniki na egzamin z j. polskiego ( w wydzielonych miejscach na sali egzaminacyjnej) oraz tablice na egzaminy z matematyki, biologii, chemii oraz fizyki (dla każdego zdającego) zapewnia nasza szkoła.
Można przynieść ze sobą : małą butelkę wody oraz małą paczuszkę chusteczek higienicznych.
Nie wolno wnieść do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych!!! Ewentualne telefony po wyłączeniu należy zostawić w szafce lub w szatni!!!

7.

W przypadku pytań proszę pisać na adres: sekretariat.lo01@wroclawskaedukacja.pl;  w temacie proszę zapisać - MATURA 2020.

Z poważaniem,

Irena Podgórska

Dodano: 04.06.20


UWAGA ABSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!!!

Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu im. Danuty  Siedzikówny  „Inki” przy ulicy Ks. J. Poniatowskiego 9 zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły  na rok szkolny 2020/2021 :

https://www.facebook.com/liceumnr1/

https://www.lo1.wroc.pl/

Dodano: 28.05.20


MATURA 2020 - NOWY TERMIN EGZAMINU Z J. ROSYJSKIEGO!
Uwaga!

Zgodnie z informacją przesłaną dzisiaj z OKE we Wrocławiu, uległ zmianie termin egzaminu maturalnego z j. rosyjskiego.
Nowy termin ustalono na dzień 26 czerwca br.

Z poważaniem,

Irena Podgórska

Dodano: 25.05.20


Komunikat nr 13 - konsulatcje dla uczniów klas I-II!

Komunikat nr 13 z dnia 25 maja 2020 r.

Informacja Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu w sprawie zasad organizacji konsultacji dla uczniów klas I – II .

Działając w porozumieniu z Nauczycielami naszego liceum informuję, że:
1. Konsultacje dla uczniów klas I-II będą realizowane od 1 czerwca br. w formie zdalnej  (z wykorzystaniem platformy MS Teams oraz innych wykorzystywanych w szkole narzędzi takich jak : FB , Messenger , Skype lub Librus) lub w  formie stacjonarnej  w szkole.

2. Formę, termin oraz zakres konsultacji określają nauczyciele poszczególnych przedmiotów wg potrzeb danej klasy lub grupy uczniów; zamieszczając  stosowną informację w Librusie  w terminarzu klasy lub grupy.

3. Udział ucznia  w konsultacjach organizowanych przez danego nauczyciela w szkole jest możliwy po przesłaniu przez Rodzica tego ucznia pisemnej zgody, z wykorzystaniem wiadomości w Librusie adresowanej do nauczyciela danego przedmiotu.

4. Treść wiadomości wg wzoru: ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna uczennicy/ucznia klasy .... (proszę podać nazwę klasy np. 1BP, 2EG)w konsultacjach z przedmiotu...  (proszę podać nazwę przedmiotu) organizowanych w szkole w dniu .....(proszę podać datę).

5. W przypadku braku  zgody Rodzica na udział dziecka w konsultacjach  stacjonarnych w szkole, nauczyciel  danego przedmiotu jest zobowiązany do zorganizowania konsultacji grupowych lub indywidualnych on-line.

6. Konsultacje mogą być przeznaczone w szczególności na:
a. wyjaśnienie trudniejszych treści programowych z danego przedmiotu,
b. napisanie zaległych prac (zgodnie z zapisami w PSO danego przedmiotu),
c. podwyższenie wyniku  prac już napisanych wcześniej ,zgodnie z zapisami w PSO danego przedmiotu,
d. napisania sprawdzianów zaliczeniowych z zakresu materiału pierwszego półrocza (w przypadku uczniów , którzy otrzymali śródroczną ocenę niedostateczną a zespół przedmiotowy taki sprawdzian przewidział w swoim PSO).

7. Konsultacje w szkole mogą odbywać się w godzinach od 13.00 do 16.00 i mogą trwać maksymalnie 45 minut.

8. Podczas  konsultacji obowiązuje reżim sanitarny: uczniowie i nauczyciele wchodzą do szkoły i do sali w maseczkach (zakrywających usta i nos); uczniowie wpuszczani będą do sali pojedynczo, z zachowaniem odstępu 2 m; w salach lekcyjnych przygotowano ściśle określoną liczbę miejsc.

9. Podczas konsultacji , o których mowa w punkcie 6 uczniowie korzystają z własnych przyborów do pisania i ewentualnie własnych pomocy dodatkowych (o ile będą przewidziane przez nauczycieli); szkoła udostępnia ewentualnie tablice ze wzorami matematycznymi lub z danymi fizykochemicznymi.

10. Przed wejściem do sali lekcyjnej należy zdezynfekować ręce specjalnie przygotowanym płynem (o ile uczeń lub nauczyciel nie będzie miał założonych rękawiczek ochronnych).

Irena Podgórska

25.05.2020 r.

Dodano: 25.05.20


Komunikat 12 - Uwaga tegoroczni absolwenci LO I!

Komunikat nr 12 z dnia 22 maja 2020 r.

Informacja Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu w sprawie zasad organizacji konsultacji dla Absolwentów , którzy
w r. szk. 2019/2020 ukończyli naszą szkołę.

Działając w porozumieniu z Nauczycielami naszego liceum informuję, że:

1. Konsultacje maturalne będą prowadzone (lub kontynuowane) w okresie od 25 maja do 5 czerwca jedynie w formie zdalnej (on-line), z wykorzystaniem platformy MS Teams oraz innych wykorzystywanych w szkole narzędzi takich jak :  FB , Messenger , Skype lub Librus.

2. Absolwenci zainteresowani udziałem w konsultacjach z danego przedmiotu zgłaszają się za pośrednictwem wiadomości wysłanej w Librusie do swojego Nauczyciela; w zgłoszeniu precyzują zakres tematyczny konsultacji.

3.Harmonogram konsultacji on-line ustala Nauczyciel danego przedmiotu w porozumieniu ze swoją  grupą zainteresowanych osób.

4.Udział Absolwentów w zdalnych konsultacjach jest dobrowolny.

5.W soboty i niedziele konsultacje nie będą prowadzone, ponieważ są to dni ustawowo wolne od pracy dla Nauczycieli.

6.Przypominam, że aktywne są nadal Wasze:

a.  konta w Librusie,

b. konta w grupach na MS Teams (dotyczy tylko przedmiotów maturalnych) o ile sami nie „opuściliście” grup (w przypadku chęci powrotu do grupy należy wysłać  do właściwego Nauczyciela prośbę o dołączenie do grupy ),

c. dane dostępowe do Librusa oraz do MS Teams.

7.  Przypominam, że wielu Nauczycieli w naszym liceum rozpoczęło prowadzenie zdalnych konsultacji dla zainteresowanych Absolwentów tuż po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas trzecich . Ponadto na kanałach TVP min. TVP Rozrywka emitowane są programy adresowane do Maturzystów (proszę odczytać moją wiadomość wysłaną do każdego z Was w Librusie z dnia 4.05.2020).

 

Irena Podgórska

22.05.2020 r.

 

Dodano: 22.05.20


MATURA 2020 - EGZAMINY USTNE!!!

Informacja dla osób, które zadeklarowały zdawanie ustnych egzaminów maturalnych w 2020 r.

1. Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 25 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną (zał. 28 wkrótce będzie dostępny na stronie https://www.oke.wroc.pl). Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.
2. Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
3. Absolwenci, którzy w 2020 r. deklarowali ponowne przystąpienie do ustnego egzaminu maturalnego, aby ten egzamin zdać, nie będą do niego przystępowali. Otrzymają oni świadectwo dojrzałości, jeżeli we wcześniejszych latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej mieli co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
4. Absolwenci, którzy w 2020 r. nie uzyskają wymaganych 30 proc. punktów z egzaminów pisemnych , w kolejnych latach, jeśli będą chcieli przystąpić do egzaminu, będą musieli zdawać egzamin ustny z przedmiotów obowiązkowych.
5. Absolwentom, którzy byli zobowiązani do opłacenia ustnych egzaminów maturalnych, pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego zostały wpłacone.

Źródło: https://www.oke.wroc.pl  z dnia 20 maja 2020

Irena Podgórska

 

Dodano: 20.05.20


E-konsultacje dla Rodziców klas I - II od 19 do 22 maja!!!
Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominam, że w dniach od 19 do 22 maja w godzinach od 16.00 do 17.00
zapraszamy na e-konsultacje w Librusie. Szczegóły w komunikacie nr 11 wysłanym w Librusie 11 maja br.

Z wyrazami szacunku,

Irena Podgórska

Dodano: 18.05.20


Uwaga Absolwenci 2020!!!
Moi Drodzy!

W Librusie wysłałam do każdego z Was szczegółowe informacje na temat wydania świadectw ukończenia szkoły
a także na temat egzaminu maturalnego
2020.

Z wyrazami szacunku,

Irena Podgórska

Dodano: 28.04.20


Sukces uczennicy naszej szkoły!!!

Uczennica naszego liceum  Letycja Sobańska została wyróżniona w XIII Powiatowym Konkursie Literackim X LO i Muzeum Narodowego w kategorii proza.
Konkurs należy do puli konkursów Magnum Praemium Wratislaviae.

Gratulacje  Letycjo!

Irena Podgórska

 

Dodano: 20.04.20


Komunikat - Zakaz wstępu na teren szkoły!

W związku z epidemią koronawirusa osobom postronnym - niebędącymi pracownikami szkoły,
zakazuje się wstępu

na teren szkoły oraz obszary jej podległe: dziedziniec oraz boisko szkolne.


Dyrektor szkoły
Irena Podgórska

Dodano: 24.03.201235451LO1 2019