Dlaczego wprowadziliśmy system punktowy?
 
 
 • Systemy punktowe są stosowane przy egzaminach zamykających poszczególne szczeble edukacji: od sprawdzianu po klasie szóstej, po egzaminy wstępne na studiach.
 • Uczniowie obywają się z systemem punktowym i jego zasadami.
 • System punktowy jest doskonałym narzędziem dydaktycznym.
 • Podstawowym jego zadaniem jest uczenie samodzielności, planowanie uczenia się, kontroli nad jego przebiegiem i odpowiedzialności za efekty.
 • Każda końcowa ocena jest matematycznym, oczywistym i nie podlegającym dyskusji efektem semestralnej i całorocznej pracy.
 • Wystawianie ocen końcowych przestaje być dla nauczyciela straszliwym stresem odpowiedzialności za podobne decyzje.
 • Efektem systematyczności jest zawsze odnoszenie coraz większych sukcesów.
 • Sam system doskonale odgrywa rolę motywacyjną.
 • Nowa zasada wyliczania oceny końcowej (semestralnej i rocznej) w większym stopniu premiuje osiągnięcia ucznia.
 
 
 
Jaki jest system punktowy?
 
 
 • Wyraźnie podkreśla mocne strony ucznia.
 • Stwarza możliwość określania i korygowania słabych stron ucznia.
 • Uczy samodzielności, planowania, kontroli i odpowiedzialności za efekty.
 • Każda końcowa ocena jest matematycznym, oczywistym i nie podlegającym dyskusji efektem semestralnej lub całorocznej pracy.
 • Podlega zmianom, działanie systemu punktowego weryfikowane jest na bieżąco.
 • Ocena wynikająca z punktów jest bardziej wiarygodna, uczeń traktuje ją jako rzetelną, nie uzależnioną od kaprysu nauczyciela, sympatii lub antypatii wobec osoby.
 • Skuteczniej motywuje do przygotowania się do poprawy, jak i do kolejnych działań.
 • Przede wszystkim uczy systematyczności.
 • Większość uczniowskich strategii dotąd stosowanych przy wystawianiu ocen cząstkowych przestaje działać. Bo ani "na litość" (nauczyciel się wzruszy płaczem, ugnie przed nieszczęściem i wystawi pożądaną przez ucznia ocenę), ani "na rzut na taśmę" (zdawanie wszystkiego w ostatnim miesiącu), ani "na straszenie" (uczeń się poskarży, odwoła, narobi problemów) żadna z tych metod nie zadziała, jeżeli uczeń konsekwentnie lekceważył obowiązki w ciągu roku.
 • W dobrze zaplanowanym systemie punktowym nagły zryw nie pomoże, a dokumentacja oceny jest niepodważalna. Nawet w takich przypadkach uczeń doświadcza na własnej skórze, że konsekwencja przynosi określone efekty i "Zdolnym leniom" system mówi:
  • albo jesteś naprawdę zdolny, wtedy lenistwo wobec mniej istotnych form oceniania wyrównasz poprzez mobilizację i dążenie do zdobywania maksymalnej ilości punktów,
  • albo jesteś tylko leniwy i twoje lenistwo było silniejsze niż zdolność logicznego myślenia i systematyczne przygotowywanie się na kolejne etapy.
 • System punktowy wprowadza również element obiektywności w przypadku zmiany nauczyciela, uczącego danego przedmiotu.
 
 
 
 
Jakie są korzyści dla ucznia?
 
 
 • Większości uczniów wystarcza semestr funkcjonowania w systemie punktowym aby w pełni zakceptować jego zalety.
 • Przede wszystkim uczy systematyczności.
 • Uczniów o niższym potencjale intelektualnym informuje: systematyczną pracą, na dostępnym ci poziomie, zapewniasz sobie określoną liczbę punktów, pozwalających ci ukończyć klasę.
 • Możliwość zdobywania punktów dodatkowych z aktywności.
 • Uczeń nie czeka, "co dostanie" lub "co mu da nauczyciel"; w każdym momencie roku szkolnego, sam sobie może wyliczyć aktualną ocenę, co zachęca do bieżącej kontroli swoich postępów.
 • Ocena wynikająca z punktów jest bardziej wiarygodna, uczeń traktuje ją jako rzetelną, nie uzależnioną od kaprysu nauczyciela, sympatii lub antypatii wobec osoby.
 • Tak powszechne wśród uczniów sprawdzanie, czy "z tych samych ocen" różne osoby otrzymały tę samą końcową, zupełnie przestaje istnieć: porównanie jest całkowicie obiektywne i niezależne od nauczyciela.
 • Skutecznie motywuje zarówno do przygotowania się do poprawy, jak i do następnego sprawdzianu.
 • Efektem systematyczności jest prawie zawsze odnoszenie coraz większych sukcesów.
 
 
Jakie są korzyści dla rodziców?
 
 
 • Rodzice w prostej i przystępnej formie otrzymują informację zwrotną o postępach dziecka.
 • Uczeń systematycznie pracuje.
 • Znane są kryteria oceniania.
 • W każdej chwili mogą poznać ocenę na jaką kwalifikują się umiejętności ich dziecka z danego przedmiotu.
 • Możliwość samodzielnego obliczenia oceny.
 • Większość uczniowskich strategii dotąd stosowanych przy wystawianiu ocen cząstkowych przestaje działać.
 • System doskonale odgrywa swoją rolę motywacyjną.
 
 
 
 
System punktowy zdaniem uczniów:
 
 • Możliwość szybkiego wyliczenia oceny.
 • Jest sprawiedliwy.
 • Brak możliwości naciągania ocen.
 • Niezrozumiały dla nowych uczniów.
 • Zmusza do systematyczności.
 • Uczeń wie, ile i za co dostał punkty.
 • Samodzielne wyliczenie oceny w każdej chwili.
 • Możliwość uzupełnienia brakujących punktów punktami z aktywności.
 • Jasna sytuacja, znane są kryteria ocen.
 • Można dostać dodatkowe punkty za udział w konkursach, projektach.
 • Relacje uczeń - nauczyciel nie wpływają na ocenę.
 • System jest konsekwentny.
 • Sprawdziany i kartkówki są zapowiadane.
 • Można poprawiać każdy sprawdzian.
 • Ocena końcowa nie wynika ze średniej ocen.
 • Właściwe - adekwatne do poziomu uczniów progi procentowe.
 • Nie ma "naciągania" ocen.
 • Czasami jeden punkt decyduje o ocenie.
 • System nie promuje "leniuchów".

1338307


LO1 2019